Vào Cửa Ngài Với Lời Cảm Tạ

Lời bài hát

Trình bày : Isaac Thái x NT Worship

Vào đây ca khen trong hành lang Chúa ta,
cùng đến các cửa Ngài bằng lời cảm ơn.
Vào đây ca khen trong hành lang Chúa ta,
cùng đến các cửa Ngài bằng lời cám ơn.

 

Lòng hớn hở vui mừng, trong Ngài Đấng sáng tạo.
Lòng hớn hở vui mừng, trong danh Cha Vua chí cao.
Lòng hớn hở vui mừng, trong Ngài Đấng sáng tạo.
Lòng hớn hở vui mừng, nguyện trọn đời luôn chúc tôn

Hotline