Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Lời bài hát

Trình bày : Isaac Thái

Lời : Joachim Neander

1. Nguyện tụng mỹ Chúa Linh Năng,
Vua Vinh Diệu tạo vạn vật chúng dân!
Này hồn hỡi, hãy tôn ca Ngài,
là nguồn lực lượng, sông cứu ân!
Tôn vinh danh Chúa, đồng tâm mãi trổi khúc kim cầm,
cùng ngợi Ba Ngôi nhân ái chí thâm.


2. Nguyện tụng mỹ Chúa Đấng cai trị vạn vật,
khôn ngoan quảng thông;
Ngài dùng cánh chim ưng nâng ngươi,
ban đều cao hơn ngươi ước mong;
Bao nhiêu nhu yếu Ngài hằng ban cho không diên trì,
lòng Ngài thật ngươi không thể am tri.

3. Nguyện tụng mỹ Chúa,
Đấng đem muôn sự hiệp lại làm lợi ích ngươi.
Từ từ dẫn dắt ngươi ban sinh lực dồi dào đời ngươi thắm tươi!
Trong cơn nguy biến Ngài giơ tay che ngươi mọi chiều,
dường gà mẹ che con khỏi chim diều.

4. Nguyện tụng mỹ Chúa ban ngươi vô luận địa vị nào may mắn luôn.
Hằng ngày cứ điểm trang ngươi do ơn lành từ trời cao đổ tuôn.
Khi ngươi suy nghĩ quyền năng Thánh Chúa cao lạ lùng,
thì lòng ngươi nên vui vẻ vô cùng.

5. Nguyện tụng mỹ Chúa,
hỡi linh hồn cùng mọi điều chi trong chính ta.
Này toàn thể chúng sinh mau tung hô thờ phượng Danh Giê-hô-va!
Muôn muôn dân thánh đồng thanh hô “A-men” rập ràng,
thờ lạy Vua muôn Vua cách hân hoan.

Hotline