Chúa Được Tôn Cao x Mọi Suy Tôn Thuộc Vua

Lời bài hát

Chúa Được Tôn Cao (Sáng tác: Xuân Tân)

Mọi Suy Tôn Thuộc Vua (Sáng tác: Joshue Le)

Trình bày: Isaac Thái x Lý Lê Phương

(Chúa Được Tôn Cao)

Giờ này lòng con hướng về Ngài, tụng ngợi Giê-xu Chúa oai Nghi. Mọi lời chúc tán tôn vinh duy thuộc về Ngài thôi, quỳ nơi đây trọn lòng con đây tôn vinh.

Đk: Cùng nhau đưa cao đôi tay và cất tiếng hát vang đến ngôi Ngài, tại nơi đây Chúa được vinh hiển. Cùng nhau đưa cao đôi tay và cất tiếng hát vang đến ngôi Ngài, tại nơi đây Chúa được tôn cao.

(Mọi Suy Tôn Thuộc Vua)

Đk: Vua trên muôn vua Chúa của các thần.
Ngài hiện diện trong tấm lòng này.
Chúa Đấng oai nghi, Vinh hiển duy Ngài.
Mọi suy tôn thuộc Vua.

 

Hotline