Chiên Con Tôn Quý

Lời bài hát

Trình bày : Isaac Thái x Lê Nguyệt Anh

Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thiên Lộc

Tại miền Bết-lê-hem năm xưa thiên thần hát xướng

Người chăn chiên trong đêm lạnh giá thức canh ngoài đồng

Chợt nghe tin báo, niềm vui cho khắp nơi.

Jêsus ! Cứu Chúa vừa hạ sinh.

 

Vinh Danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới đất, ân ban cho người

Nào ta cùng, hát chúc tôn Danh Ngài

Jêsus ! Chiên Con thật tôn quý.

 

ĐK: Ngài đến thế gian, vì quá yêu tội nhân

Ngài mang hy vọng cho khắp nhân loại

Êm-ma-nu-ên ! Danh Ngài vang khắp từng trời

Đức Chúa Trời luôn ở với chúng ta.

 

Từ miền Đông theo ngôi sao kia, đi tìm Cứu Chúa

Nhà thông thái reo vui, quỳ gối xuống tôn thờ Ngài.

Cùng dâng lên Chúa, mộc dược, vàng, nhũ hương

Jêsus ! Chiên Con thật tôn quý.

 

Chính Chúa sẽ ban sức mạnh,

Bình an, dưới bóng cánh Chúa nhân từ.

Quyền cai trị, mãi mãi trên vai Ngài.

Jêsus ! Đấng vẫn hằng dẫn dắt.

 

Bridge

Jêsus là Vua, Ngôi Ngài còn đến muôn thu.

Muôn dân mau chúc tán suy tôn Ngài mãi.

 

Verse 1:

Once at Bethlehem where all the angels sing

There the shepherds stayed awake in winter’s cold

And then, good news resound everywhere

Jesus, The Savior was born

 

Glory to the Highest – and peace to whom His favor rest

Let us now praise His mighty name

Jesus – The Glorious Lamb

 

Chorus:

Because of love, He came down on earth

And then, there’s hope for all mankind

Emmanuel – the heaven sings His Name

God Almighty forever with us*

 

Verse 2:

From the East, the wise men seek upon His star

Then rejoicefully they bow to worship Him

And offered Him: frankincense, myrrh, gold

Jesus – The Glorious Lamb

 

He Himself will bring peace

and strength under His mercy wings

Forever, He’ll sovereignly reign

Jesus – The One will lead us

 

Chorus:

Because of love, He came down on earth

And then, there’s hope for all mankind

Emmanuel – The heaven sings His Name

God almighty forever with us*

 

Bridge: 

Jesus is king

He will reign forever

The whole earth will sing and praise His Name

 

Chorus:

Because of love, He came down on earth

And then, there’s hope for all mankind

Emmanuel – The heaven sings His Name

God almighty forever with us

Hotline