BÌNH ĐẤT TRONG TAY NGÀI

Lời bài hát

Sáng tác: Samuel Thái
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Như là đất sét trong tay thợ gốm 

Con là bình đất ở trong tay Ngài 

Chứa đựng vật báu chính Jesus Christ 

Ngài nắn nên con đây tuyệt vời thay 

Con đây là chi mà Chúa yêu con diệu kỳ 

Con đây là ai mà người lại đoái thương 

Đời con nên mới vì được đặt trong Chúa thôi

Con yếu đuối nhưng được dùng khi tay Chúa luôn ở cùng 

Nguyện Cha Thánh hóa cuộc đời này theo ý cha 

Con dâng Chúa xin Ngài dùng 

Cho danh Thánh Cha đời đời

Hotline