TUYỂN TẬP NHẠC THỜ PHƯỢNG

Lời bài hát

Tuyển Tập Nhạc Thờ Phượng Chúa Chí Cao – Isaac Thái Trình bày: Isaac Thái x Various00:00 Bình An Vua 04:13 Xin Thần Linh Đến 07:51 Bởi Vì Ngài Thật Tốt Thay 12:07 Lửa Phục Hưng 16:12 Hát Như Đa-vít 19:32 Chúa Đang Hiện Diện Nơi Đây 22:14 Chúa Thánh Linh Ơi 26:19 Hỡi Chúa Mời Ngài Ngự Đến 28:42 Ánh Sáng Tình Yêu 32:13 Vào Cửa Ngài Với Lời Cảm Tạ 35:57 Dâng Lời Tán Dương 45:53 Ơn Chúa Dẫy Đầy 50:10 Chúa Là Nơi Nương Náu Muôn Đời 54:16 Ca Khen Ơn Jesus 57:48 Chúc Tôn Chúa 01:00:44 Gần Bên Chúa 01:04:52 Trong Cha 01:08:43 Xin Thánh Linh Phấn Hưng 01:12:34 Chạm Lòng Con 01:16:24 Chúa Đem An Vui Cho Tôi 01:19:26 Vua Jesus Đấng Chúng Con Ngợi Khen 01:23:00 Dâng Lên Cho Chúa Mọi Lời Suy Tôn 01:26:57 Xin Thần Linh Chúa Đến 01:32:10 Bài Ca Ngợi Khen 01:35:49 Thêm Yêu Thương, Thêm Năng Lực

Hotline