Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus

Lời bài hát

Nhạc: William J. Kirkpatrick

Lời: Lousia M. R. Stead

Trình bày: Isaac Thái x Hoàng Đức

1. Thỏa thích thay tin cậy Chúa Jesus!
Lòng tôi quyết chỉ tin Ngài thôi,
Nghỉ yên trên bao lời hứa Ngài rày,
Tin chắc Ngài phán ngay cùng tôi.

 

Điệp khúc: Jesus, Jesus nương cậy Chúa thôi,
Mong biết rõ Chúa tôi nhiều hơn,
Jesus, Jesus quý trọng tuyệt vời,
Ân điển Ngài giúp tin càng hơn.

 

2. Thỏa thích thay tin cậy Chúa Jesus!
Nhờ huyết Chúa thứ tha tội nay,
Bởi đức tin tôi dầm dưới sông hồng,
Tâm thánh sạch, ốm đau lành ngay.

 

3. Thỏa thích thay tin cậy Chúa Jesus!
Diệt tư kỷ, lánh xa tội khiên,
Chúa cho tôi vui mừng sống an bình,
Trong cõi trần cũng như thượng thiên.

 

4. Thỏa thích thay kinh nghiệm tin cậy Ngài!
Là Thiết hữu của tôi từ lâu,
Vững tâm tin Ngài thuộc tôi mọi giờ,
Trong cõi nầy cũng như đời sau.

Hotline