NGÀI LÀ ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Lời bài hát

Sáng tác: Isaac Thái
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: Nhị RL
Sản Xuất: NTG

Đức Chúa Trời công chính

Con xin Ngài tường minh

Sự sáng trong lẽ thật Cha

Để cho lòng con tin

Con được xưng công chính

Trở nên phục hoà với Chúa mình

Ngày xưa tăm tối ánh sáng của Ngài chiếu rọi

Ngày xưa hư mất Ngài ban sự sống mới

Lạy Cha yêu thương là Sít ki nu muôn đời

Ngài mặc cho con sự công bình Cha

ĐK: Ngài là Đấng công chính

Ngài gìn giữ giao ước mình

Ngài là Đấng Cứu ChuộcChuộc

Biết bao tội xoá bôi rồi

Ngài là nhánh công chính

Từ chồi của Đa-vít và

Ngài thực thi công bình

Ban chính trực trên đất này
Chúa ôi con tin…

Hotline