CHRIST TRẢ XONG TỘI TRÁI

Lời bài hát

Sáng tác: John T. Grape, H. M. Hall
Trình bày: Isaac Thái
Sản Xuất: NTG

1.Tôi nghe tiếng Christ đang truyền:

Lực con trăm phần ươn yếu

Thì nên thức canh, tâm nguyền

Tìm trong chính ta mọi điều

ĐK: Christ trả xong tội trái

Nay chính tôi nợ Ngài

Christ tẩy tâm dường tuyết chẳng sai

dẫu tội đỏ như son mài

2.Rày tôi thấy trong tâm thần

Quyền năng Christ thật vô đối

Bịnh phung chữa cho sạch ngần

Lòng đá đánh tiêu tan rồi

3.Lòng tôi chứa bao tội trần

Nhận ơn trên trời vô giá

Dầm huyết, áo tôi tinh ngần

Nhờ Chiên ở Gô-gô-tha

4.Rồi đây ở trước ngai trời

Hồn, thân trong Christ tươi mới

Miệng tôi nhắc luôn luôn lời

Thập giá cứu phương muôn đời

Hotline