NGÀI DÌU DẮT TÔI

Lời bài hát

Sáng tác: Joseph H. Gilmore
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

1.  Phước thay trong lòng suy nghĩ về lời:
Jêsus dẫn dắt đường lối của tôi!
Ở đâu. làm gì, khi sáng hoặc tối,
Có tay Jêsus dìu dắt trọn đời.

Ð.K:
Jêsus dắt tôi, Jêsus dắt tôi,
Chính tay Jêsus hằng dẫn dắt tôi:
Nguyện làm môn đồ tín trung suốt đời,
Bởi tay Jêsus dìu dắt không rời.

2.  Dẫu có khi gặp nguy cảnh nghịch thời,
Cũng như lúc ở thuận cảnh thú vui,
Khúc sông êm lặng, nơi biển gầm sóng,
Nắm tay Jêsus thật chẳng nao lòng.

3.  Ðến khi công việc trên đất vẹn toàn,
Bởi ơn Cứu Chúa dạo khúc khải hoàn,

Chẳng nao tử hà xao sóng nghịch tướng

Bởi tay Jêsus dìu dắt mọi đường.

Hotline