Neo Tôi Chắc

Lời bài hát

Sáng tác: William C.Martin

Trình bày: Isaac Thái

Hoà âm : Lý Phương Lêa

1. Khi giông tố xô hồn mạnh thay
Sa-tan tức muốn hủy phá ngay
Nương trong Chúa chí tôi bền vững
Dẫu sóng gió thét gầm cuốn xoáy
Neo tôi chắc thật an ninh bấy
Quyết cứ neo vững tâm hồn đây.
Điệp Khúc:
Neo tôi chắc, rất chắc, chắc lắm
Bao giông tố khó thế đánh đắm
Tuy thân bách nhỏ bé mong manh
Không trôi trác, lắc chao chòng chành
Neo tôi chắc, chắc, chắc, chắc chắn an lành.
2. Khi giông tố xô giạt thuyền tôi
Neo thiêng giữ chắc chắn chẳng trôi
Neo thiêng ấy mắt không nhìn thấy
Giữ chiếc bách giữa dòng vững bấy
An nhiên lướt sóng gió, bão tố
Lướt đến khi sóng không c̣n nhô.
3. Bao reng rối đang trùm bọc tôi
Cơn bi đát lướt đến cuốn lôi
Cơn giông tố khiến ban ngày tối
Đứa cám dỗ lắm lời phỉnh dối
Tôi luôn đứng vững bởi Đá Khối
Ấy chính neo giữ thân, hồn tôi.
4. Bao tai ách đang dồi dập tôi
Như cơn sóng dưới đáy biển sôi
Mây muôn thớt kéo lên mù tối
Sức gió cuốn nước trào khắp lối
Tôi không núng dẫu giữa cảnh khó
Đá lớn neo chắc không cần lo.
 

Hotline