CẦU XIN CHA ĐỔI LÒNG

Lời bài hát

Sáng tác: Eddie Espinosa
Trình bày: Isaac Thái
Piano: Siu Ru-tơ
Sản Xuất: NTG

Cầu xin Cha đổi lòng

Làm tâm linh trắng trong

Cầu xin Cha đổi lòng

Khiến con đây giống Ngài
Phận con đất sét đây

Nắn theo ý Ngài

Nhờ Ngài uốn nắn con

Thánh ý Cha được nên

Cầu xin Cha đổi lòng

Làm tâm linh trắng trong

Cầu xin Cha đổi lòng

Khiến con đây  giống Ngài

Hotline