Jesus Là Bạn Thật

Lời bài hát

Sáng tác: Charles C. Converse – Joyce Eilers Bacak – Joseph M. Scrivener

Trình bày: Isaac Thái

1. Ôi Giê-xu Chúa ta là bạn thật,
Bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta;
Ban ơn chúng ta hôm mai thân mật,
Trình cho Chúa ban tâm sự ta;
Bao lần ta bối rối ngập sầu tư,
Lắm lúc tâm hồn bổng bồi hồi,
Nguyên do chúng ta chẳng đem tâm sự,
Trình ra trước Giê-xu mà thôi.

2. Ai trong chúng ta đang chịu thử rèn,
Hồn linh luống sầu não đảo điên;
Bao nhiêu khúc nôi không nao không thẹn,
Trình lên Chúa chẳng nên trì diên.
Ta tìm đâu thiết hữu bằng Ngài nay,
Sẵn xẻ chia đoạn khổ chẳng phiền?
Duy Giê-xu rõ khúc nôi ta rày,
Vậy mau khẩn đảo nơi bệ thiêng.

3. Ai trong chúng ta bên lòng trìu trịu,
Nghìn sầu não chồng chất ngổn ngang?
Ta mau đến xin Giê-xu lo liệu,
Ngài vui xuống phước, ban bình an.
Khi bạn anh chán bỏ và cười chê,
Khá đến khai trình hết cho Ngài,
Duy Giê-xu ban an nhiên trăm bề,
Hằng che chở dưới tay quyền oai.

Hotline