Gô Gô Tha

Lời bài hát

Sáng tác: Đặng Thái Nguyên
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Hai bàn tay mang dấu đinh
Lằn roi trên thân Chúa tôi
Họ đem thân Chúa đóng đinh trên cao
Đớn đau nhưng Ngài vẫn lặng câm

Gô-Gô-Tha Chúa đi
Thập tự xưa Chúa gánh thay tôi
Vì ai Chúa tôi đã phó thân mình
 tội tôi, thân Chúa đã nát tan còn chi

Vì ai Chúa ôi mà Ngài đã giáng sinh
 ai Chúa ôi, mà thân Ngài mang dấu đinh
 ai Chúa tôi, gục đầu trên thánh giá kia
Đớn đau, nhưng Ngài vẫn lặng câm

Đời Gô-Gô tháng năm xưa Chúa đã chết thay vì tôi
Đời Gô-Gô tháng năm xưa nhục huyết chúa tôi
Rồi nhìn thấy Chúa họ đóng đinh thân Ngài
Đớn đau, nhưng Ngài vẫn lặng câm

Tôi nhìn thấy chúa
Mọi người khinh che gục đầu trên cao
Làn roi Jesus mang vì tội lỗi
Chúa đã chết thay vì tôi

Hotline